Like Ephraim and Menashe

Like Ephraim and Menashe

Rabbi Katie Bauman – Erev Rosh Hashanah, September 18, 2020